תנאי השרות 

כללי

1.              תנאי שירות אלו מסדירים את מערכת היחסים שבין חברת טיק טק טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 512940156  מרחוב התע"ש 10, רמת גן ("החברה") לבין מי שמעוניין לקבל מהחברה את השירותים כמפורט להלן ("הלקוח").

2.              השירות אותו מעניקה החברה ללקוחות הינו שחזור מידע מדיסקים קשיחים ושחזור מידע מוגבל (ע"פ הפרוט להלן) מכונני SSD  ו/או FLASH (בהתאמה: "השירותים" ו"החומרה") וזאת לאחר השלמת הרישום בכפוף לתנאים המפורטים להלן.  

3.              השירותים יינתנו החל ממועד ביצוע הרישום ו/או מיום רכישת השירות  ו/או ממועד רכישת החומרה (בחלק מהמסלולים), על פי המוקדם מביניהם  ולמשך התקופה המוגדרת בחבילת השרות ("תקופת ההתקשרות"). ללקוח תוענק האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות, בכפוף לתנאי שירות אלו, בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי החברה מעת לעת. יובהר ניתן הלקוח אינו רשאי ו/או זכאי לעצור ו/או להקפיא את תקופת ההתקשרות.

4.              תנאי שירות אלו מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

5.              תנאי שירות המפורטים לעיל ולהלן מסדירים באופן בלעדי את ההתקשרות בין החברה ללקוח. הרישום באתר כמפורט להלן מעיד על הסכמתך לתנאי שירות אלו, ולכן הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

6.              פרטים נוספים בדבר החברה, שירותיה ולקוחותיה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת Safetter.co.il   ("האתר").

7.              ימי ושעות הפעילות של החברה ודרכי ההתקשרות עם נציגיה מפורטים באתר.

רישום ובדיקת החומרה

8.                       כניסת לתוקף של התחייבויות החברה כלפי הלקוח בקשר עם השירותים כפופה לביצוע ולהשלמת הרישום כמפורט להלן.

9.                       לשם ביצוע הרישום לשירות על רוכש ו/או מחזיק החומרה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:  

9.1.              הורדתו של קובץ מסוג ZIP עבור PC  או DMG עבור MAC למחשבו של הלקוח ("הקובץ"). הקובץ האמור יפעיל תוכנה של החברה, המגובה בפטנט, אשר מיועדת לבחון את תקינות החומרה באמצעות מידע אשר נאסף על החומרה שברשות הלקוח (להלן: "התוכנה"). הורדת הקובץ למחשב והרצת התוכנה תעשה על ידי הלקוח. התוכנה אוספת מידע מהחומרה , כולל זיהוי הדיסק לרבות המספר הסידורי שלו וחלוקת המחיצות אך אינה מעבירה את המידע האמור אלא לחברה וזאת לשם בחינת תקינות החומרה בלבד. יובהר כי החברה תפעל ופועלת כי התוכנה לא תזיק ו/או תחמיר את מצב החומרה, אולם החברה אינה מתחייבת לכך. יובהר כי הרישום לא יותר ולא יתאפשר ללקוחות אשר החומרה שברשותם תמצא פגומה בבדיקה שתיערך במועד הרישום.

9.2.              הכנסת פרטיו האישים של הלקוח, ובמקרה של תאגיד הכנסת פרטי התאגיד.

9.3.              ביצוע התשלום באתר ו/או במידה והתשלום כבר בוצע, הכנסת קוד המכיל 10 תווים באנגלית ובמספרים המעיד על ביצוע התשלום.  

9.4.              למען הסר ספק כל תהליך רישום יכלול הרצת התוכנה ורישום הקוד באופן חד פעמי בלבד, ולא ניתן להזין את הקוד מספר פעמיים לפיכך על הלקוח להפעיל את שיקול דעתו בטרם יריץ את התוכנה על החומרה שברשותו ויזין את הקוד לרישום החומרה.

10.              החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את הליכי הרישום אשר יחייבו את הלקוח.

11.              יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית במידה ותהליך הרישום לא יבוצע ו/או לא יושלם, מכל סיבה שהיא, בהתאם להוראות ולהנחיות החברה ולשביעות רצונה.

12.              שירות השחזור ינתן אך ורק עבור החומרה אותה רשם הלקוח. לא ינתן שרות עבור חומרה אשר המספר הסידורי שלה שונה מזה שנרשם. במידה והלקוח החליף את החומרה שברשותו, עליו לרכוש תעודת שירות חדשה, דהיינו לא ניתן להעביר את תעודת השירות מחומרה אחת לשנייה.

רישום הכרוך בתשלום

13.              ככל שהשירותים כרוכים בתשלום, ישלם הלקוח לחברה את התמורה המוסכמת והמפורטת באתר, באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח אשר יימסר באתר. הזמנת השירותים וביצוע הרישום כאמור באמצעות כרטיס האשראי תכונה להלן "העסקה".

14.              ביצוע עסקה באתר ייעשה באמצעות מתן פרטי כרטיס הרשאי של הלקוח, וכן פרטיו האישיים כנדרש בעמוד התשלום.

15.              החיוב בגין העסקה יבוצע בתשלום אחד. מועד החיוב בגין הרישום לקבלת השירותים יהיה במועד ביצוע הרישום. לא ניתן להחליף את אמצעי ו/או אופן התשלום לאחר ביצוע עסקה. חשבונית תשלח ללקוח במייל.

16.              בעת ביצוע העסקה, תספק החברה ללקוח אישור בדואר אלקטרוני אותו ציין הלקוח, אשר יכלול את שם החברה ופרטי ההתקשרות עמה, טיב השירות, וכן את המחיר שנגבה מהלקוח בגין הרישום לשירות. בנוסף, יישלח ללקוח אישור על ביצוע הרישום וכן מספר סידורי תואם.

השירותים

17.  השירות אותו מעניקה החברה הינו שחזור מידע מהדיסק הקשיח.  יובהר כי השירות המוצע והמוסדר בהסכם שרות זה, לגבי מדיות מסוגים אחרים (זכרון לא נדיף) כגון SSD , ו/או FLASH  ו/או רכיבי זכרון הנמצאים מולחמים על לוח האם של המחשב, מוגבל לשירות שחזור אשר לא יכלול שחזור הדורש פירוק ו/או קריאה ו/או תיקון פיזי של מרכיבי האחסון ו/או האלקטרוניקה,  היחודי לזכרון לא נדיף. השירות עבור למדיה זכרון לא נדיף , יוגבל לשחזור לוגי בלבד - במקרה של מחיקת קבצים או  שיבוש במידע שלא נגרם כתוצאה מנזק פיזי.  יובהר כי במקרה שחזור לזכרון לא נדיף זה, ניתן יהיה לקבל שירות לשחזור פיזי בכפוף לביצוע תשלום נפרד שאינו חלק מ- SLA  זה.

18.              השירות אותו מעניקה החברה הינו שחזור מידע למקרה אחד בודד אשר בגינו יבקש הלקוח לבצע שחזור מידע. אין השירות כולל ביצוע שחזור מידע ליותר ממקרה אחד לדיסק אחד רשום. שירות כזה יהיה אפשרי בתשלום ע"פ מחירון טיק טק המתפרסם באתר www.tictac.co.il .

19.              למען הסר ספק שירותי החברה משתנים מעת לעת והם כפופים לסוגי מוצרים, רכיבים ודגמים מסוימים כמפורט, בין היתר, באתר וייתכן והם לא מתאימים ו/או לא יתאימו בעתיד לחומרה שברשות הלקוח. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק בטרם הורדת הקובץ ו/או הפעלת התוכנה ו/או ביצוע התשלום כי השירותים אכן יכולים להתבצע על החומרה שברשותו.

20.              החברה תעניק את השירותים, ככל שניתן, על פי הטכנולוגיה, הידע והניסיון הקיימים בחברה בתקופת ההתקשרות כהגדרתה לעיל.

21.              הלקוח יעביר לחברה את כל המידע והפרטים המצויים ברשותו אשר עשויים לסייע לחברה בעת הענקת שירותיה.

22.              יובהר כי במקרים מיוחדים, באישור הלקוח, יהיה צורך לשלוח את החומרה הפגומה למעבדה מקבילה בחו"ל לצורך ביצוע השחזור.

23.              החברה מצהירה שבתחום שחזור המידע בכלל ולחברה בפרט, אין יכולת להבטיח הצלחה של 100% בתהליך השחזור ולפיכך, החברה אינה יכולה להתחייב מראש ולפיכך אינה מתחייבת להצליח בתהליך השחזור של החומרה ו/או של המידע של הלקוח, באופן מלא ו/או בכלל. יובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מאיזה מבין התחייבויות הלקוח לשלם לחברה את התמורה בגין השירותים, ובכל מקרה תמורה זו לא תוחזר ללקוח.

24.              מבלי לגרוע מכלליות האמור החברה ממליצה ללקוחות החברה ו/או לכל צד שלישי, לבצע גיבויים באופן שוטף, לרבות גיבוי למדיה חיצונית נוספת ו/או גיבוי נוסף ברשת האינטרנט. המלצת החברה היא שלא להסתמך על הדיסק לבדו לצורך שחזור המידע במקרה של תקלה.

ביטול העסקה

25.                       הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה ובלבד שתתקבל אצל החברה הודעת ביטול בתוך 14 יום מיום השלמת הרישום כאמור לעיל.

26.                       הודעת הביטול תועבר לחברה על ידי הלקוח בכתב, בדואר ו/או באמצעות פקס או דואר אלקטרוני למשרדי החברה שברחוב התע"ש 10, רמת גן ו/או על פי פרטי ההתקשרות של החברה המופיעים באתר. בהודעת הביטול על פי כל אחת מבין הדרכים הנזכרות יש לציין במפורש היכן השירות נרכש (בחנות, באינטרנט ו/או במקום אחר) וכן את מספר ההזמנה (קוד רישום) שצורף לאישור הרישום אשר נשלח בדוא"ל ללקוח.

27.                       למען הסר כל ספק, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה לאחר שיעביר הלקוח לחברה פנייה, כמפורט להלן, לשם קבלת השירותים.

28.                       בוטלה עסקה כאמור, יבוטל חיובו של הלקוח, בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעתו אצל החברה, למעט דמי ביטול בסך 100 ₪ או 5% משווי העסקה, על פי הנמוך מבין השניים ו/או בסכום המרבי המותר על פי דין.

בקשה להפעלת השירותים

29.              במקרה בו יתעורר אצל הלקוח צורך בקבלת השירותים, על הלקוח למלא את טופס הזמנת בדיקת השחזור אשר נמצא באתר, בכתובת   www.safetter.co.il/case

30.              על הלקוח להעביר את החומרה הפגומה למשרדי החברה ברחוב התע"ש 10, רמת גן, בהתאם להנחיות למשלוח המצויות באתר החברה ובצירוף ההזמנה לקיום בדיקת השחזור כשהיא מלאה וחתומה כדין. במקביל, יהיה על לקוח המעוניין בקבלת השירותים, לפתוח "תיק שחזור" בכתובת www.safetter.co.il/case אשר באתר.

31.              החברה ממליצה ללקוחותיה לפנות לחברה מוקדם ככל שניתן לאחר שנודע להם כי הדיסק נפגם ו/או ניזוק ו/או במידה והמידע בתוך הדיסק נפגע ו/או נמחק.

הבדיקה

32.              עם קבלת האריזה ובה הדיסק הפגום, תיצור החברה קשר עם הלקוח ותאשר בפניו את קבלתו. הלקוח יקבל אישור קבלה לדוא"ל, הכולל מספר תיק וקוד זיהוי לצורך מעקב ONLINE  באתר האינטרנט של החברה.

33.              בסמוך, ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מועד קבלת הדיסק והטפסים הנלווים הרלוונטים במשרדי החברה, החברה תתחיל לקיים בדיקה ראשונית לדיסק.

34.              משך הבדיקה משתנה מעת לעת בהתאם לסוג הנזק/הפגם שנגרם, והיא יכולה להמשך עד ל- 3 ימי עסקים.

35.              עם השלמת הבדיקה על ידי החברה, תעדכן החברה את הלקוח בדבר תוצאותיה של הבדיקה, המשך הטיפול הנדרש ועדכון האם הפעולות הנדרשות יינתנו במסגרת  ההתקשרות נשוא חבילת השירות. במידה והשירותים הנדרשים ללקוח אינם חלק מחבילת השירות, בין היתר כמפורט לעיל ולהלן, תהא רשאית החברה שלא להעניק ללקוח שירותים ו/או לגבות בגין שירותיה תשלום נוסף, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לוחות זמנים

36.              החברה מעריכה כי נדרשים לה כ- 3-10 ימי עסקים להשלים את תהליכי השחזור במסגרת מתן השירותים וזאת החל ממועד קבלת אישורו של הלקוח לשחזור הדיסק בעקבות תוצאות הבדיקה. יובהר כי במקרים חריגים עשוי הטיפול להמשך מספר שבועות.

החזרת החומרה ללקוח

37.              עם סיום תהליך השחזור על ידי החברה, הדיסק וחלקיו יועמדו לרשות הלקוח.

38.              באחריות הלקוח לאסוף את הדיסק וחלקיו ממשרדי החברה שברחוב התע"ש 10, רמת גן.

39.              ככל ותהליך השחזור יצליח ובמידת האפשר, הלקוח יקבל עם סיום מתן השירותים את רשימת הקבצים אשר שוחזרו על ידי החברה. בנוסף, הלקוח יהיה רשאי להגיע לביקור במעבדות החברה לצורך בדיקת איכות השחזור.

40.              בעת משלוח החומרה לחברה כאמור בסעיף 30,  על הלקוח לספק לחברה מדיה חלופית אליה יירצה הלקוח כי החומר המשוחזר יועתק בסיום התהליך, ככל שזה יסתיים בהצלחה. לחלופין, החברה תעניק ללקוח אפשרות לרכישת מדיה מתאימה לצורך העתקת החומר המשוחזר ושמירתו. במידה ונפח החומר המשוחזר לא יעלה על 10 GB, החברה תעניק ללקוח אפשרות לקבל את המידע על גבי D.V.D  צרוב, ללא תשלום.

41.              לאחר סיום הענקת השירותים, וככל שלא תתקבל בקשה אחרת מהלקוח, המידע יושמד על ידי החברה בתוך 7 ימי עבודה ממועד מסירת הודעת החברה ללקוח.

42.              במידה ולא תידרש החומרה חזרה על ידי הלקוח בתוך תקופה של 3 חודשים מיום קבלת החומרה אצל החברה, אזי תוכל החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לבעלותה את החומרה לצורך השמדתה או מכירתה וזאת ללא כל הודעה נוספת ללקוח. במקרה כאמור לא תחול כל חבות שהיא מצד החברה כלפי הלקוח, והלקוח יחשב כמי שזנח את החומרה וויתר על זכויותיו ביחס אליה לרבות, כל זכות תביעה מכל מין וסוג כלפי החברה ו/או שירותיה.

אחריות

43.              אחריות החברה הינה לפי כל דין.

44.              על אף האמור, יובהר כי:

44.1.           אין החברה אחראית להחמרה במצב החומרה, תוך כדי תהליך השחזור ו/או הענקת שירותי החברה.

44.2.           החברה לא אחראית לביצוע ו/או הענקת שירותיה במקרים בהם תועבר לה חומרה שטופלה שלא כראוי ו/או שלא כנדרש, ובין היתר מוצרים שנפתחו (לרבות אך לא רק פתיחת ברגים של מכלולי דיסק קשיח ו/או פגיעה ו/או קילוף של מדבקות דיסק קשיח) ו/או במקרים בהם טופלה ע"י גורם אחר שלא הוסמך ו/או אושר על ידי החברה מראש.

44.3.           אין החברה אחראית לביצוע ו/או הענקת השירותים במקרה של אובדן ו/או פגיעה במידע אשר התרחשו בטרם רכש הלקוח את השרות.

45.                       על החברה לא תחול החובה להעניק את השירותים במקרה בו נגרם נזק מכוון לחומרה ו/או לחלקיה.

46.                       החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לחומרה בזמן המשלוח למשרדי החברה ו/או בחזרה ללקוח החברה ו/או במשלוח החומרה למעבדה מקבילה מחוץ לישראל, גם אם השליחות תשולם על חשבון החברה. יובהר כי על הלקוח לבטח המשלוח/ים, על פי שיקול דעתו ועל חשבונו.

47.              מוסכם כי התחייבותה של החברה להענקת השירותים בקשר עם אחד או יותר מבין המוצרים תפסק לאלתר, ללא כל מחויבות מצד החברה בכל מקרה בו תתגלה, על פי שיקול דעת החברה, תקלה חוזרת בחומרה הרלוונטית. לעניין סעיף זה,  תקלה חוזרת בחומרה תחשב לדוגמא, בין היתר, (א) מקרה בו היצרן יפרסם בכלי התקשורת הודעה על תקלה במוצר נשוא השירות; או (ב) מקרה בו היצרן יודיעו על ביצוע recall של המוצר נשוא השירות; או (ג) מקרה של תקלה במוצר אשר נובעת בין היתר, ממעשה ו/או מחדל של היבואן של המוצר ו/או של היצרן ו/או מי מטעמם, ואשר בקשות/תלונות לקוחות טיק טק למתן השירות בגינן עולות על: 50% מכל כמות התקלות הרגילה לדגם הדיסק, שמדווח היצרן

48.              מבלי לגרוע מכלליות האמור החברה, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו ללקוח ו/או לצדדים שלישיים (ביחד ולחוד:"הניזוק") בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירותים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, הגבלתם, השעייתם או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת מתן השירותים, אלא לנזק הישיר שנגרם מפעולה מכוונת או מרשלנות של החברה או הבאים מטעמה.

49.              מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי בכל מקרה, אחריות החברה כלפי הניזוק (אם וככל שתהיה) תהא מוגבלת לסך ששולם לחברה על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו עד לאותו מועד.

סודיות

50.              החברה מתחייבת לשמירת סודיות החומר והמידע שיימסר לה מהלקוח, אלא אם תידרש להציגו על פי דין.

51.              החברה לא תעשה במידע כל שימוש מעבר לאמור במפורש בכתב שירות זה.

מדיניות הגנת הפרטיות

52.              החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ו/או של צדדים שלישיים המסייעים לחברה מעת לעת להפצת שירותיה, וזאת בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.  

53.              אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד ו/או ייעשה בו שימוש אחר באופן כלשהו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה, הרי שעליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור.

54.              מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.

55.              לקוח אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. לקוח המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה safetter@tictac.co.il

56.              לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

שונות

57.              כותרות הסעיפים בתנאי השירות נועדו לנוחיות הלקוח בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

58.              החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו ו/או משירותיה. החברה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש באתר ו/או את השירותים, לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

59.              זכויות הלקוח, ככל שישנן, הניתנות לו על פי כתב שירות זה הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה אלא עם קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

60.              החברה מתריעה בפני הלקוח לכך שהפעולות שיבוצעו על ידי החברה במסגרת מתן השירותים לצורך ביצוע השחזור ובין היתר, פתיחת מכסה והסרת מדבקות הדיסק הקשיח עשויות לגרום לאובדן האחריות אותה מעניק היצרן ו/או הספק ללקוח. החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח בקשר עם פגיעה אפשרית באחריות כאמור.

61.              עם רישומו לשירותים הלקוח מביע את הסכמתו לקבל מידי חודש מגזין בנושא שחזור מידע מהחברה.  

62.              על תנאי השירות יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

vBulletin stat